Menu

Unikátní technologie LifeAGE® pro středotlaké UVM systémy

Ekonomicky nejvýhodnější a současně ekologicky nejšetrnější technologie, garance minimálních
provozních nákladů.

Proč LifeAGE®

Nevýhodou standardních středotlakých UVM systémů je jejich krátká životnost a zbytečně vysoká spotřeba elektrické
energie. Provozní náklady a zatížení naší přírody je proto vysoké. Unikátní technologie LifeAGE® zásadním způsobem snižuje provozní náklady na nutné minimum. Rozdíl mezi standardní technologií středotlakých UVM systémů a středotlakých LifeUVM® systémů s technologií LifeAGE® je vidět na následujících dvou obrázcích.

Úprava vody

Pro úpravu vody (dezinfekce, odstranění vázaného chlóru včetně trichloraminu, odbarvení, AOP proces, atd.) je potřeba určité minimální dávky UV záření. Na prvním obrázku budeme předpokládat, že kvalita vody (pitná voda, odpadní voda) je po celou dobu stálá. V tomto speciálním případě potom potřebujeme, aby i intenzita UV záření po celou dobu úpravy vody neklesla pod požadovanou minimální intenzitu UV záření. Tato intenzita je v obrázku označena hodnotou 100 %. Pokud je středotlaká UVM výbojka napájená základním magnetickým napájením, potom vyzařovaná UV intenzita velice rychle klesá a životnost UV výbojek se pohybuje pouze kolem 4000 provozních hodin. Tato situace odpovídá křivce „Magnetické napájení“. Aby bylo dosaženo potřebné intenzity UV záření i ke konci životnosti UV výbojky, je třeba, aby intenzita UV záření na začátku provozu byla kolem 150 % potřebné intenzity. Provozovatel tohoto UV systému zbytečně vynaloží na provoz větší elektrickou energii, než je zapotřebí. Tyto zvýšené provozní náklady odpovídají velikosti plochy mezi křivkou „Magnetické napájení“ a potřebnou hodnotou intenzity 100%. Tato „Zbytečně vynaložená energie“ je na obrázcích označena šedou barvou.

Středotlaké UVM systémy využívající standardní napájení středotlakých UVM výbojek mohou několikrát skokově změnit hodnotu příkonu UVM výbojky a tím i změnit skokově hodnotu vyzařované intenzity UV záření. Tato situace je znázorněna křivkou „Standardní napájení“. U tohoto systému se životnost středotlakých UVM výbojek prodlouží na hodnoty kolem 6000 provozních hodin. Zbytečně vynaložené náklady na spotřebovanou elektrickou energii odpovídají opět velikosti plochy mezi křivkou „Standardní napájení“ a křivkou 100%. Unikátní technologie LifeAGE® vyvinutá firmou LIFETECH pro optimální provozování středotlakých UVM systémů zajišťuje v tomto případě stabilní intenzitu UV záření po celou dobu životnosti středotlaké LifeUVM® výbojky. Provozní náklady jsou tedy minimální možné. Životnosti středotlakých LifeUVM® výbojek dosahují hodnot 18 000 provozních hodin, často i mnohem více.

Ne vždy je kvalita vody a tedy i potřeba UV dávky stabilní. Jedná se například o úpravu odpadní, průmyslové nebo bazénové vody. Na dalším obrázku je znázorněna typická situace proměnné hodnoty potřebné dávky UV záření při úpravě bazénové vody – „křivka potřebné intenzity UV záření“. Potřebná dávka UV záření souvisí se zatížením bazénu, tj. počtem koupajících se, zda se jedná o dospělé nebo batolata, atd. Většinou provoz bazénů začíná již kolem 6 hodiny ranní a končí kolem 22h večerní. Na obrázku jsou znázorněny dva dny provozu bazénu. Křivka „Standardní napájení“ odpovídá vyzařované intenzitě UV záření středotlakého UV systému se standardním napájením. Vzhledem k velice krátkému časovému úseku (48h), je tato intenzita téměř konstantní. Křivka 100% odpovídá intenzitě UV záření zajišťující dávku záření 60 mJ/cm2 v souladu s německou normou pro bazény DIN 19643.


Středotlaký LifeUVM® systém s unikátní technologií LifeAGE® vyzařuje intenzitu UV záření kopírující křivku
minimální potřebné intenzity záření. Tento systém je autonomní. Nepotřebuje tedy připojení k nějakému externímu
přístroji, který ho řídí, aby bylo dosaženo tohoto optimálního průběhu intenzity. To je další výhoda středotlakých
LifeUVM® systémů firmy LIFETECH. Během prvního dne nastala situace, kdy kvalita vody (hodnota vázaného chlóru, zákal) se zhoršila natolik, že ani UV dávka 60 mJ/cm2 není dostatečná na udržení kvality vody odpovídající požadavkům hygienické normy na bazény. Zde je vidět, proč je výhodné instalovat středotlaké UVM systémy s výkonovou rezervou oproti standardním návrhům podle DIN normy. UV systém se standardním napájením nemá možnost reagovat na
tyto extrémní situace, zatímco středotlaké LifeUVM® systémy s technologií LifeAGE® i takovéto situace zvládnou.

Systémy LifeUVM® jsou navrhovány s výkonovou rezervou právě kvůli takovýmto situacím, které jsou běžné v reálném provozu akvaparků. Maximální příkon středotlakých UVM systémů s technologií LifeAGE® nelze v žádném případě srovnávat s maximálním příkonem standardních středotlakých systémů. Toto srovnání je naprosto špatné, zavádějící a matoucí. Celý druhý den je kvalita vody taková, že na její úpravu stačí UV dávka záření nižší než je 60 mJ/cm2 vyžadovaných německou normou DIN 19643. Technologie LifeAGE® zajišťuje automaticky provoz středotlakého
UVM systému po celou dobu s nejnižším potřebným UV výkonem. Standardní UV systémy vyzařují stálou hodnotu
UV záření, zbytečně mnohem vyšší, než je potřebné v daném čase. Zbytečně spotřebovaná elektrická energie
je opět znázorněna šedou plochou.

Doporučení

Instalovat UV systémy s vyšší dávkou UV záření než je doporučených 60 mJ/cm2.

Na přírodě nám záleží

Instalace středotlakého UVM systému s unikátní technologií LifeAGE® Vám zajistí nejnižší provozní náklady
a současně tím přispějete k ochraně našeho životního prostředí. Uhlíková stopa této technologie je výrazně
nižší než u standardních středotlakých UVM systémů. Budeme rádi, když i Vy přispějete k udržitelnosti života
na naší planetě.

Lifetech

Navrhujeme a vyrábíme celou řadu ultrafialových nízkotlakých a středotlakých systémů, AOP zařízení i generátorů ozonu, které budou vašimi společníky v ekologickém čištění vody a vzduchu.

Více na lifetechozone.com