Menu

Výhody technologie LifeOX® M při odstraňování trichloraminu z bazénové vody

Co je trichloramin?

Plavání v bazénech se sladkou, slanou nebo mořskou vodou i relaxace ve vířivkách s sebou přináší potenciální zdravotní rizika. Nejzávažnější zdravotní riziko je spojeno se sloučeninou trichloramin, která vzniká reakcí chloru s organickými látkami obsaženými v bazénové vodě, které se do vody dostanou především v potu a moči. Takto vzniklý trichloramin dráždí a narušuje epitel horních cest dýchacích, způsobuje alergické projevy u citlivých osob a vyšší náchylnost k astmatu nejen u dětí, ale i u dospělých. Trichloramin způsobuje také podráždění a vysoušení pokožky, a zarudnutí očí či dokonce korozi a degradaci konstrukcí bazénových hal. Při dlouhodobé expozici, jako například u sportovců či personálu akvaparků, představuje zvýšené zdravotní riziko.  Jsou známy případy, kdy trichloramin dlouhodobě působící ve vnitřním ovzduší haly krytého bazénu způsobil destrukci a následné zřícení železobetonové konstrukce haly. Trichloramin je rovněž zodpovědný za typický bazénový zápach, díky kterému přítomnost trichloraminu spolehlivě poznáte.

Trichloramin se nachází nejen v bazénech se sladkou vodou a klasickou dezinfekcí chlorem, ale i v bazénech se slanou či mořskou vodou.

Zjednodušené schéma technologie úpravy bazénové vody je znázorněno na obrázku. Koupající se osoby uvolňují do vody bazénů ze sliznic, povrchu kůže a vlasů různé mikroorganismy a organické látky jako moč, pot, mazové a slizové sekrety, zbytky mýdla, opalovacích krémů a kosmetických prostředků a mnoho dalších látek. Voda je rovněž kontaminována i z okolního prostředí. Voda z bazénu prochází filtrací, kde jsou zachyceny nečistoty velikosti kolem deseti mikrometrů a více. Menší nečistoty a rozpuštěné látky prochází dále. Voda po filtraci vstupuje do dezinfekčního stupně (nízkotlaké nebo středotlaké UV systémy) nebo do dezinfekčního a oxidačního stupně (pokročilá oxidační technologie LifeOX®). Tyto procesy probíhají pouze v místě technologie (TE). Z tohoto důvodu je třeba za tímto stupněm dávkovat nebo elektrolyticky generovat chlor, který zabezpečí dezinfekci v bazénu, aby se omezila možnost přenosu infekčních zárodků mezi návštěvníky bazénů.

Chlor však nereaguje pouze s mikroorganismy, ale i s ostatními látkami vnesenými do bazénové vody (moč, pot, atd.) a vzniká široká skupina látek, které nazýváme vedlejší produkty dezinfekce. Mezi nejvíce zdravotně rizikové vedlejší produkty patří látky, monochloramin (NH2Cl), dichloramin (NHCl2) a trichloramin (NCl3), souhrnně označované jako vázaný chlór. Z nich je nejvíce rizikovým trichloramin (NCl3), který se z vody velice snadno uvolňuje jako plyn nad hladinu vody a do okolního prostředí bazénu. Trichloramin (NCl3) je zodpovědný za typický bazénový zápach, zarudnutí očí, vznik astmatu, vysušování pokožky a korozi zařízení hal. Při návrhu technologie úpravy bazénové vody je třeba dbát na to, aby zde byl technologický stupeň odstraňující látku trichloramin. Nadále tedy nelze ze zdravotního hlediska používat obecný pojem vázaný chlór, ale je třeba jasně rozlišovat mezi látkou trichloramin a dvojicí mono- a di-chloramin.

Z tohoto důvodu jsou v následujících grafech tyto tři látky explicitně rozlišeny.

Odstranění trichloraminu

V současné době je velice populární používat u privátních bazénů na dezinfekci bazénové vody, sladké i slané, nízkotlaké UV systémy, někdy označované jako UV-C nebo UVL systémy. Díky nim lze v bazénech dávku chloru snížit. Nízkotlaké UV systémy ovšem neodstraňují z vody tu nejvíce zdraví škodlivou látku – trichloramin. Tato situace je zobrazena na prvním grafu. Koncentrace látek po filtraci, při nátoku (IN – inflow) do technologického stupně (TE – technology) má hodnoty znázorněné ve sloupci IN. Upravovaná voda průchodem nízkotlakého UV systémů (OU – outflow) nezmění množství trichloraminu a organických látek obsažených ve vodě. Dojde pouze k poklesu koncentrace látek monochloramin a dichloramin. Při následném dávkování chloru reagují organické látky s chlorem a množství látek monochloramin, dichloramin a trichloramin vzrůstá.

Graf č. 1.

Na veřejných bazénech se standardem v technologii úpravy vody staly středotlaké UVM systémy. Středotlaké UVM systémy se díky jiné konstrukci UV výbojky liší od nízkotlakých UV-C systémů tím, že kromě dezinfekce vody rovněž rozkládají zdraví škodlivý trichloramin. Dezinfekce vody je trvalá, tj. nemůže dojít ke znovuoživení inaktivovaných bakterií, tak jak je to možné u nízkotlakých UV-C systémů. Z těchto důvodů aktualizovaná německá norma DIN 19643 pro veřejné bazény povoluje pouze středotlaké UVM systémy.

Jak je vidět na druhém grafu, tak na rozdíl od nízkotlakého UV systému dochází ke snížení koncentrace trichloraminu průchodem vody středotlakým UV systémem. Rovněž dochází ke snížení koncentrace monochloraminu a dichloraminu. Koncentrace organických látek se sníží pouze nepatrně.

Na třetím grafu je jasně vidět důvod, proč pokročilá oxidační technologie LifeOX® je nejúčinnější technologií při snižování koncentrace látek monochloramin, dichloramin a trichloramin v bazénové vodě. Technologie LifeOX® nejenže všechny tyto látky velice účinně rozkládá, ale současně oxiduje organické látky obsažené v bazénové vodě. Snížením obsahu organických látek ve vodě se předchází následné tvorbě chloraminů při chloraci vody. Technologie LifeOX®-M na úpravu vody využívá středotlaké UVM systémy a OHradikály, jejichž oxidační potenciál a rychlost oxidace výrazně předčí i ozon. Proto je technologie LifeOX®-M nejúčinnějším a nejkompaktnějším systémem na úpravu bazénových vod.

Středotlaký UVM systém

Firma LIFETECH vyvinula unikátní technologii LifeAGE® využívající pokročilé elektronické napájení středotlakých UVM výbojek. V synergii s našimi detailními znalostmi UV technologie Vám zajistí nejnižší možné provozní náklady. Firma LIFETECH vyrábí středotlaké UVM systémy nejen pro veřejné bazény, ale i pro privátní bazény. Nejmenší UVM systém ProfiPure má výkon pouhých 250 W.

Středotlaký UVM systém.

LifeOX®-M

Firma LIFETECH vyrábí kompaktní jednotky LifeOX®-M pro následující průtoky:

10 m3/h, 20 m3/h, 40 m3/h, 90 m3/h, 140 m3/h a 250 m3/h. Rozměr největší jednotky LifeOX®-M250 je pouhých šířka 1500 x hloubka 1300 x výška1985 mm.

Systém LifeOX®-M je modulární, vhodný pro jakoukoliv velikost bazénu. Stačí zapojit několik těchto jednotek paralelně a můžete upravovat jakýkoliv průtok vody. Doporučujeme upravovat veškerý průtok vody bazénem. Instalace zařízení LifeOX®-M je extrémně rychlá a jednoduchá. Stačí připojit potrubní systém ke vstupu a výstupu jednotky, přivést elektrický napájecí kabel a externí signál pro zapnutí a vypnutí jednotky.

Typická návratnost investice do technologie LifeOX®-M se pohybuje v rozmezí 8 měsíců až 16 měsíců. Tato velice rychlá návratnost investice je dána sníženou spotřebou čerstvé vody a chemikálií. Díky zdravému ovzduší v okolí bazénu se zvýší i návštěvnost akvaparku. 

Technologie LifeOX®-M.

Část upravované vody je nasávána posilovacím čerpadlem (3), které zvýší tlak vody před vstupem do injektoru (4). Injektor nasává do upravované vody plynný ozon, který byl generován v generátoru ozonu (2) buď ze suchého vzduchu nebo kyslíku (1 – sušička vzduchu nebo koncentrátor kyslíku). Ozon se ve vodě rozpouští. K dosažení lepšího přenosu ozonu do vody slouží reakční/odplyňovací nádrž. Malá část nerozpuštěného plynného ozonu je odváděna do destruktoru zbytkového ozonu, kde je ozon rozložen zpět na kyslík. Z reakční/odplyňovací nádrže vychází voda s rozpuštěným ozonem a následně se promíchává s hlavním tokem vody. Nyní veškerá upravovaná voda obsahuje rozpuštěný ozon. Tato ozonizovaná voda vstupuje do středotlakého UVM reaktoru, kde v důsledku UV ozáření vznikají ve vodě OHradikály. Oxidační potenciál OHradikálů je vyšší než samotného ozonu a oxidační procesy probíhají v řádu milisekund. Veškerá úprava vody tedy probíhá v prostoru UV reaktoru. 

Na obrázku je schematicky znázorněna technologie LifeOX®-M40 pro průtok vody do 40 m3/h.
Lifetech

Navrhujeme a vyrábíme celou řadu ultrafialových nízkotlakých a středotlakých systémů, AOP zařízení i generátorů ozonu, které budou vašimi společníky v ekologickém čištění vody a vzduchu.

Více na lifetechozone.com